Adatvédelmi tájékoztató2020-03-02T08:14:06+00:00

Adatvédelmi tájékoztató

a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar ösztöndíj pályázati kiírásaihoz kapcsolódó adatkezelésről

A Pécsi Tudományegyetem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

1. A tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Adatkezelő által alkalmazott, az ösztöndíj pályázati kiírásra Jelentkező személyes adataira vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről.

2. Az adatkezelő megnevezése

Név: Pécsi Tudományegyetem
Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor és Jenei Zoltán kancellár
Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: Műszaki és Informatikai Kar
Képviselő: Dr. Medvegy Gabriella dékán
Kapcsolattartó: Dr. Balogh Brigitta
Elérhetőség: balogh.brigitta@mik.pte.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely László, PhD
Elérhetőség: adatvedelem@pte.hu; +36 (30) 179 5672

3. A kezelt személyes adatok köre

A kezelt adatok köre az ösztöndíj pályázati kiírás benyújtása során megadott adatokra, illetve az ösztöndíjjal kapcsolatos adatokra terjed ki, így különösen a Jelentkező nevére, tanulmányi rendszer azonosítóra (Neptun kód), e-mail címére, telefonszámára, bankszámlaszámára, az adott pályázati kiírástól függően képmására. Amennyiben a kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze az ösztöndíj pályázati kiírásban megadott kapcsolattartó személy részére.

4. Az adatkezelés célja, jogalapja

4.1. Adatkezelő a pályázat elbírálása céljából a Jelentkező hozzájárulása – általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – alapján kezeli a Jelentkező pályázati anyagában szereplő személyes adatokat. Amennyiben a hozzájárulását az adatkezelés során visszavonja, a pályázaton való részvételét nem áll módunkban biztosítani.

4.2. Adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja jogalap alapján – a szerződés teljesítése céljából – közzéteszi az ösztöndíjban részesült Jelentkező nevét, évfolyamát, szakját a honlapján, mivel a pályázati kiírás szerint ez a pályázat feltétele. Amennyiben a pályázati kiírásban szerepel, Adatkezelő felhasználja és nyilvánosságra hozza az ösztöndíjban részesült Jelentkezőről készült hangfelvételt, álló- és mozgóképet.

4.3. Adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja jogalap – azaz az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges – alapján a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 3. melléklet 1. be) pont szerint a hallgatói juttatások adatait, és a juttatásokra való jogosultság elbírálásához szükséges adatokat, ösztöndíjfeltételek teljesítésének adatait.

4.4. Adatkezelő a pályázattal kapcsolatos kapcsolattartás céljából kezeli a Jelentkező nevét, e-mail címét, telefonszámát a Jelentkező hozzájárulása – általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – alapján. Amennyiben a hozzájárulását az adatkezelés során visszavonja, Adatkezelőnek nem áll módjában a pályázattal kapcsolatos információkról tájékoztatni.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a 4.1. pont esetében a pályázati eljárás végéig vagy hozzájárulásának visszavonásáig, és 4.2. pontban a szerződésből származó igények elévüléséig, a 4.3. pont esetében az Nftv. 3. melléklet 3. pont szerint, a 4.4. pontban meghatározott esetben a hozzájárulás visszavonásáig tart.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokhoz a Pécsi Tudományegyetem jogosultsággal rendelkező közalkalmazottjai férhetnek hozzá, továbbá a projektet érintő helyszíni ellenőrzés során az irányító hatóság (Támogató Hatóság) és egyéb ellenőrzést végző hatóság betekinthet a projekttel kapcsolatos minden dokumentumba. Adatkezelő a személyes adatok tárolása céljából az SDA Informatikai Zrt. által szolgáltatott tanulmányi rendszert, a Neptunt alkalmazza.

Adatfeldolgozó neve: SDA Informatikai Zrt.
székhely: 2030 Érd, Retyezáti út 46.
Cégjegyzékszám: 13-10-011083
Elérhetőségei: info@sdainformatika.hu

7. Adatbiztonság

Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Jelentkező személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. A Pécsi Tudományegyetemen alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók az Egyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Egyetem Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében.

8. Jelentkező jogai

8.1. Jelentkező jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni, ideértve különösen azt, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy
– milyen személyes adatait,
– milyen célból és jogalapon,
– milyen forrásból gyűjtve,
– mennyi ideig kezeli, illetve
– az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, valamint, hogy – a Jelentkező milyen jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

8.2. A Jelentkező jogosult rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján.

8.3. A Jelentkező jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül írásban visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8.4. A Jelentkező az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adat törlésére, különösen, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve a Jelentkező hozzájárulását visszavonta (és nincs más jogalap az adatok további kezelésére), vagy a tiltakozási jog eredményeként Adatkezelő a tiltakozásnak helyt adott.

8.5. A Jelentkező jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni. Ebben az esetben a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Jelentkező hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6. A Jelentkező, az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint, jogosult rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni és az adatokat más adatkezelő részére továbbítani.

8.7. A Jelentkező az általános adatvédelmi rendelet 21. cikkében meghatározottak szerint jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni.

8.8. A Jelentkező az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely a https://pte.hu/adatvedelem menüpont alatt tekinthető meg.

9. A Jelentkező a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát az ösztöndíj pályázati kiírásban megadott kapcsolattartó e-mail címén teheti meg, illetve az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@pte.hu) is fordulhat.
Amennyiben postai úton kíván a Jelentkező panaszt tenni, azt a 7622 Pécs Vasvári P. u. 4. címre, az ösztöndíj pályázati kiírásban megadott kapcsolattartó vagy Dr. Szőke Gergely László részére címzetten teheti meg.
A Jelentkező a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat, ha úgy érzi, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Jelentkező a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.